Klub privrednika Naissus je polovinom januara 2022. godine prosledio dopis i pokrenuo inicijativu  vraćanja  ukinutog prava na poreski kredit po osnovu ulaganja u osnovna sredstva.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji je stupio na snagu 7. 12. 2013. godine („Sl. glasnik RS“, br. 108/2013 ) propisano je brisanje člana 48. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, odnosno ukinuto je pravo na korišćenje poreskog kredita po osnovu nabavke osnovnih sredstava.

Ukidanje predmetnog poreskog podsticaja je mera koja ne doprinosi ostvarenju ciljeva strategija razvoja različitih privrednih sektora: konkurentnosti i inovativnosti privrede, razvoja malih i srednjih preduzeća, poljoprivrede, energetike, telekomunikacija, informacionih tehnologija i dr. usled otežavanja transfera tehnologije i osavremenjavanja opreme i drugih osnovnih sredstava.

Očekujemo da država stimuliše kupovinu novih mašina, opreme, uređaja, sistema i alata i doprinese modernizaciji zastarelih proizvodnih i uslužnih kapaciteta privrede, te smatramo da bi uvođenje poreskog kredita omogućilo:

  • lakše finansijsko planiranje i stabilizaciju investicionog ambijenta u Republici Srbiji
  • stimulaciju kupovine novih mašina i opreme, uređaja, kao i modernizaciju zastarelih kapaciteta privrede
  • značajnije investicije, otvaranje novih radnih mesta i ulaganje u modernizaciju procesa rada, što je  posebno važno u kontekstu aktuelne potrebe za intenziviranjem investicione aktivnosti preduzeća u smislu prevazilaženja negativnih ekonomskih posledica širenja pandemije
  • benefit za sve strane privrednog eko sistema ( kompanije, banke, fondove, državu…) .

Ne insistiramo isključivo na starom rešenju, već treba pronaći šta je to što je prihvatljivo za državu, ali isto tako i za privredu. Apelujemo na ključne strane da pripreme rešenje kojim će se stimulisati poreski obveznici da vrše značajnija ulaganja u osnovna sredstva i u modernizaciju procesa rada. Klub privrednika Naissus  i njegovi članovi su na raspolaganju da kao kredibilan partner uzmu učešće u svim aktivnostima uz proaktivan pristup.